STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

WBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

PRZETARG

NA ROBOTY BUDOWLANE - ELEKTRYCZNE

 

 

Znak  sprawy: DAG II.2300.7.2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8191393, faks 074 8190984.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsziebice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych wraz z wymianą rozdzielnicy w pomieszczeniach kuchni w budynku DPS Ziębice, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w budynku DPS w Ziębicach, wykonanie uziomów pionowych instalacji odgromowej w budynku DPS w Ziębicach.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych pomieszczeń kuchni w budynku DPS w Ziębicach, wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych w budynku DPS w Ziębicach, wykonaniu uziomów pionowych instalacji odgromowej w budynku DPS w Ziębicach”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia - Instalacje elektryczne w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, - Instalacje połączeń wyrównawczych w części pomieszczeń wraz z uziemieniem głównych szyn wyrównawczych i uziomami instalacji odgromowej, - Roboty demontażowe Szczegółowe informacje zawarte są w przedmiarach oraz specyfikacji szczegółowej technicznego wykonania robót stanowiących załącznik do SIWZ .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20. XII.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W dniu podpisania umowy Oferent wpłaci na konto Zamawiającego wadium w wysokości : 3 000 złotych słownie trzy tysiące złotych w celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na zabezpieczenie robót dot. wykonania instalacji elektr. kuchni, połączeń wyrównawczych w budynku DPS w Ziębicach oraz wykonaniu uziomów pionowych inst. odgromowych budynku. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

III.2) ZALICZKI – Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonywanych robót.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną polegająca na wykonaniu lub remoncie instalacji elektrycznej w budynku, o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty wg formuły spełnia-nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty wg formuły spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena 70 % termin gwarancji 30 %

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, składu Konsorcjum, zmiany Podwykonawców, formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana treści umowy o okoliczności wymienione w ust.1 nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsziebice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2019r. godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice, sekretariat II piętro. Otwarcie ofert w dniu 25.09.2019 r godz. 11:15

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 1. Czy dopuszcza się zawarcie umowy ramowej: nie.
 2. Czy dopuszcza się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.
 3. Czy dopuszcza się zastosowanie aukcji elektronicznej: nie.
 4. Czy dopuszcza się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień

Publicznych: Numer ogłoszenia: 596500-N-2019; data zamieszczenia: 12.09.2019 r

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

Janusz Sobol