STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

 

Ogłoszenie i dokumenty

 

 

 

PRZETARG

na dostawę gazu

 

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

ul. Kościelna 10,12

57-220 Ziębice

 

tel.74 8 191 393 fax 74 8 190 984

e-mail: dompomsp@poczta.onet.pl

 

NIP: 887-10-21-570

REGON: 000316619

 

Strona internetowa, na której zostaną zamieszczone informacje o postępowaniu:                    www.dpsziebice.pl                                  

                                                                                   

1.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.  Do postepowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017. Poz. 1579 z dnia 24.08.2017 r.).
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

a)   Strona internetowa: www.dpsziebice.pl

b)   Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

2.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10,12

    2.   Układ pomiarowy składa się z :

             a)  gazomierza miechowego  typ G-65

             b)  rejestratora typ  Mac R

               pozycja a stanowi własność Zamawiającego

               pozycja b stanowi własność Zamawiającego

          Moc umowna 285 kWh , Taryfa W-5

Zamawiający, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązuje się, że     będzie   nabywał i odbierał paliwo gazowe w celu wykorzystywania go na potrzeby własne przez następujące urządzenia gazowe :

- kocioł gazowy o mocy 180 kW – 2 szt

 1. Lokalizacja poboru paliwa gazowego:

a)   Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul.Kościelna 10, 57-220 Ziębice                      – 1 punkt poboru

b)   Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul.Kościelna 12, 57-220 Ziębice                       – 2 punkt poboru

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Prognozowany roczny pobór gazu wynosi ok. 51 406 m³/570 607 KWh.

6.    Umowa będzie zawarta na czas oznaczony od 01.01.2019 r. do 31.12.2019/ r.

 1. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji gazu  (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianego paliwa gazowego do celów opałowych (art. 31b ust. 2 pkt 7 ustawy 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2014 r. poz. 752  Dz.U. 43 z dnia 09.01. 2017r.)
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania procedury zamiany sprzedaży paliw gazowych zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
 4. Na koszt korzystania z przedmiotu zamówienia składają się opłata za gaz, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
 5. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie:

a)   Taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych- zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

b)   Taryfy lokalnego OSD- zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

c)    Podatku akcyzowego

d)   Podatku VAT

e)   Ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie

f)     Mocy umownej i/lub grupy taryfowej.

 1. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego:

a)   Wypełnienia, podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej

b)   Reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

 

 

 

-Wspólny słownik CPV  ;   09.12.30.00-7  -  gaz ziemny

                                     65.21.00.00-8  -  przesył gazu

 

                                              

3.                  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Czas trwania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 

 

 

4.                  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy                                  posiadają:

a)   aktualną   koncesję   wydaną   przez   Prezesa   Urzędu   Regulacji   Energetyki   na   prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi

b)   podpisaną   umowę   z   Operatorem   Systemu   Dystrybucyjnego   na   świadczenie   usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy  na obszarze, na którym znajduje się obiekt   Zamawiającego  w   przypadku   Wykonawców,   którzy   nie      właścicielami   sieci dystrybucyjnej

c)    aktualną   koncesję   wydaną   przez   Prezesa   Urzędu   Regulacji   Energetyki   na   prowadzenie działalności   gospodarczej   w   zakresie   dystrybucji   gazu   ziemnego      w   przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej

2.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

a)   aktualny   odpis   z   właściwego   rejestru   lub   centralnej   ewidencji   i   informacji   o   działalności gospodarczej,   wystawiony   nie  wcześniej   niż   6  miesięcy  przed  upływem   terminu  składania ofert

b)   aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego  potwierdzające,   że wykonawca   nie   zalega   z  opłacaniem   podatków,   wystawione   nie  wcześniej   niż   3  miesiące przed upływem terminu składania ofert

c)    posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówień

d)   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia

e)   wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 Pzp.

3.    Inne informacje:

a)   obiekt posiada przyłącze gazowe

 

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający   nie   dopuszcza   możliwości   powierzenia   części   lub   całości   zamówienia podwykonawcom.

                                                                                             

 

 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.    Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną a w ślad za tym pocztą.

3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane są za pomocą faxu lub droga elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.    Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.    W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres elektroniczny podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

6.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje, Wykonawcy są obowiązani kierować na adres lub nr faksu. Jeżeli dotrą one do Zamawiającego po godzinie 14.00 ostatniego dnia, w którym upływa termin, uznaje się je za wniesione po terminie.

7.    Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

 

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

ul. Kościelna 10,12

57-220 Ziębice

tel./fax: 74 8 191 393  74 8 190 984

e-mail : dompomsp@poczta.onet.pl

 

„Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach”.

 

8.    Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Urszula Stańczyk – kier. Adm.gospod. 74 8 190 984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.       Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

2.       Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

-          Treść oferty powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem formularza oferty załączonym do niniejszego zaproszenia i musi zawierać wszystkie załączniki wymienione w tym formularzu.

2. Zmawiający dopuszcza elektroniczne formy składania ofert.

-         Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

-          Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  Wykonawcy, a wszystkie strony oferty , w tym załączniki zostaną parafowane (lub podpisane) przez osoby podpisujące ofertę.

-         Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

-         Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

-         Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

-          Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

-         Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę.

-         Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

-         W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

-          Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

-          Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

 

 

 

IX . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy  ul. Kościelnej 10,12  w sekretariacie (dziennik podawczy) w terminie do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 9:00.

2.    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz opisane wg wzoru:

nazwa (firma) Wykonawcy     

adres Wykonawcy

                                                         Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

                                           ul. Kościelna 10,12

                                            57-220 Ziębice

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach”.

Nie otwierać przed dniem 20.XI.2018 r. godz.9 : 00

3.    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje, Wykonawcy są obowiązani kierować na adres lub nr faksu. Jeżeli dotrą one do Zamawiającego po godzinie 14.00 ostatniego dnia, w którym upływa termin, uznaje się je za wniesione po terminie.

 

 

 

X.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Oferty można składać w sekretariacie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej        w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10,12 w  lub na adres mail:dompomsp@poczta.onet.pl

2. Termin składania ofert upływa dnia 20.XI.2018 r.  o godzinie 9: 00

 

3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.XI.2018 r o godzinie 9: 15  w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach ul Kościelna 12 – sala konferencyjna II piętro.

 

XI. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTWRCZYĆ WYKONAWCY

 

1. Wypełniona oferta (załącznik nr 1)

2. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2)

3. Zaakceptowane istotne warunki umowy ( załącznik nr 3)

4. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4)

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

 

1.    Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3.    W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie warunków wykonania dostawy.

 

 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Kryterium –

1. Cena oferty: 90%

2. Termin płatności faktury (10%):

 

 

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

 

                                         Cn

                               C0 = ---------  x 100 x 90  %

                                                                  Cb

 

C0 – liczba punktów przyznanych za cenę,

Cn -  najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cb -  cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

Sposób oceny ofert w kryterium Termin płatności faktury:

Punkty za kryterium „Termin płatności faktury” zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez wykonawcę w formularzu terminu płatności faktury. Najwyższą ilość punktów Zamawiający przyzna Wykonawcy, który wskaże najdłuższy termin płatności faktury, ale z uwzględnieniem terminów podanych przez Zamawiającego tj. najkrótszy termin płatności faktury wynosi 14 dni, najdłuższy 30 dni.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

 

                                          Tb

                               T=  ---------  x 100 x 10  %

                                                                Tmax

 

 

Sposób obliczenia punktacji:

gdzie:

Tb – termin płatności faktury w ofercie badanej

Tmax – najdłuższy termin płatności faktury wskazany przez Zamawiającego w SIWZ

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za:

- cenę,

- termin płatności faktury,

w oparciu o następujący wzór:

P= C + T

1.       Na podstawie ww. kryterium, zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez wykonawców na wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

2.      Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.    ZAMAWIAJĄCY MOŻE ODRZUCIĆ OFERTĘ JEŻELI:

 

 

 1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.
 2. Jej złożenia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
 4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których Wykonawca nie poprawił w terminie związania ofertą.
 6. Jest nieważna na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

XV . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

3.    Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4.    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.    Postanowienia niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

6.    Umowa zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wyboru oferty.

 

 

 

 

 

Ziębice, dnia 05.XI.2018  r.  

 

 

Zatwierdzono:

Dyrektor DPS Ziębice

Janusz Sobol