STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

 

Ogłoszenie

Załącznik 1 (przedmiar)

Załącznik 2 (projekty)

Załącznik 3 (specyfikacja)

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6 (oferta)

Załącznik 7(umowa)

 

 

PRZETARG

na remont łazienek

 

DAG II.2300.9.2018                                      Ziębice, dnia 20.07.2018 r

 

 

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej

57-220 Ziębice

ul. Kościelna 10,12

tel. (74) 191 393, fax (74) 190 984

e-mali:dompomsp@poczta.onet.pl

 

 

                                      ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. 2017.1579 z dnia 2017.08.24) oraz zgodnie z

Instrukcją udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach.

 

W związku z zamiarem realizacji zadania p. n „Remont łazienek oraz instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej z wymianą kabin, WC, natrysków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10,12 na kondygnacji parteru oraz I piętra w pionie B i F”.

 

Zapraszam do składania ofert na wykonanie „Remontu łazienek oraz instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej z wymianą kabin, wc, natrysków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10,12 na kondygnacji parteru oraz I piętra w pionie B i F.

 

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Zakres zamówienia obejmuje następujące prace i roboty budowlane:

a)   45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

b)   45000000-7 Roboty budowlane

c)    45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

d)   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

e)   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

f)     45442100-8 Roboty malarskie

g)   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

h)   45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

i)     45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

j)     45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

k)    45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY ROBÓT DO WYKONANIA

Przedmiotem robót do wykonania są roboty związane z: remontem łazienek oraz instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej z wymianą kabin, WC, natrysków w pionie B i F

w budynku Dom Pomocy Społecznej

Lokalizacja: 57-220 Ziębice ul. Kościelna 10-12

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna 10-12

ZAKRES ROBÓT

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 Demontaż ustępu z miską fajansową

2 Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki

3 Demontaż baterii zmywaka Demontaż zmywaka kuchennego

4 Demontaż grzejników stalowych płytowych

5 Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesieniem z budynku

6 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2

7.Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

8 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

9 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

10 Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych

11 Rozebranie podłoża z betonu o grubości do 5 cm

ROBOTY REMONTOWE

12 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej otwory

po drzwiach

13 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 2 m2 w 1

miejscu) po zamurowanych drzwiach

14 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cem-wap

15 Ułożenie nadproży prefabrykowanych- pod wnękę zespołu spłukującego 80*1 = 0.800

16 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod wnękę zespołu spłukującego

m2 0.55*1.10 = 0.605

17 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu

z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - wnęka zespołu spłukującego m2 0.55*1.10 = 0.605

18 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na

ościeżach szerokości do 15 cm - wnęka zespołu spłukującego m

19 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - pod wykonanie otworów drzwiowych - korytarz parteru

20 Okładziny ścian z płytek prostokątnych kamiennych - korytarz parteru

21 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory drzwiowe

22 Ułożenie nadproży prefabrykowanych- L-19/150

23 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- otwory drzwiowe m

24 Ułożenie nadproży prefabrykowanych- L-19/120 m

25 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

26 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

27 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów

drzwiowych i okiennych m3

WYWÓZ GRUZU

30 Usunięcie z parteru budynku gruzu z rozbiórek

31 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5

32 Koszty składowania gruzu m3

ŚCIANKI DZIAŁOWE

33 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych H2 - impregnowana (dawna nazwa

GKBI) o wymiarach 12,50x1200X3000 na rusztach metalowych z pokryciem

obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - m2

STOLARKA DRZWIOWA

34 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8; 100''

35 Drzwi wewnątrzlokalowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe 1,00*2,06 pełne z kratka

wentylacyjną

36 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych do lokalu malowane

dwukrotnie na budowie typu FD8 ;;90''

37 Drzwi wewnątrzlokalowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe 0,90*2,06 pełne z kratką

wentylacyjną

POSADZKI

38 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

39 Podkłady betonowe na stropie 5 cm

40 Warstwy wyrównujące z masy wyrównawczej gr. 5 mm wykonywane w

pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

41 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - pod ułożenie płytek ceramicznych

42 Wysoko elastyczna izolacja powierzchni poziomych -z wodoszczelnej folii w płynie atlas woder e

43 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami atlas woder e szer 120 mm m

44 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

PŁYTKI ŚCIAN

45Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

46 Skucie nierówności po zbiciu płytek i tynków cementowo-wapiennych i cementowych

47. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2

48 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania- powierzchnie pionowe ściany m2

49 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania- powierzchnie pionowe płyty g-k H2 pod płytki ścian m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8058

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

50 Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami ceramicznymi o wym. 20x30 cm na zaprawie

klejowej

51 Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych szt.

MALOWANIE ŚCIAN

52 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania- powierzchnie pionowe płyty g-k H2 powyżej płytek m2

53 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ścian gkH2 m2

54 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

55 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania- powierzchnie sufitów m2

56 Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm

m2

57 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania- powierzchnie ścian m2

58 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -powyżej płytek ścian m2

SUFITY PODWIESZANE

59 Sufity podwieszane z płyt mineralnych 60x60 na profilach aluminiowych m2

ŚCIANKI SYSTEMOWE WC i NATRYSKÓW

60 kalk. własna Systemowe kabiny sanitarne WC - wykonanie standardowe, drzwi 80, prześwit nad podłogą 15-20 cm Konstrukcję

ściany czołowej - kabiny sanitarnej WC stanowią profile aluminiowe A 6038 (20 x 64 mm) i A 4858 (20 x 40 mm) malowane proszkowo

wg palety RAL. Drzwi szerokość 800 mm, wysokość 2000 mm. Konstrukcję stanowią profile aluminiowe A 16605 (20 x 40 mm) lakierowane

proszkowo m2

STOLARKA OKIENNA -WYMIANA

61 Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych

62 Obsadzenie okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych

Wg zestawienia stolarki

SPRZĘT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wg zestawienia sprzętu dla niepełnosprawnych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Ogólna specyfikacja techniczna Kod CPV 45000000-7

Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-8

Roboty w zakresie usuwania gruzu Kod CPV 45111220-6

Roboty remontowe Kod CPV 45453000-7

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

Okładziny ścian, podkłady i posadzki Kod CPV 45430000-0

Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV 45330000-9

Roboty instalacyjne hydrauliczne Kod CPV 45332200-5

Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45310000-3

Instalowanie system ów oświetleniowych Kod CPV 45316000-5

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV 45311200-2

Nazwy własne materiałów i urządzeń wykazane w dokumentacji projektowej -wykonawczej

należy traktować informacyjnie, poglądowo . Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów

tych samych lub równoważnych pod warunkiem zachowania okresów gwarancyjnych.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku - w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczaniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U Nr 201, poz. 2027 z 16.09.2004 rok)

przyjęta metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego - kosztorys szczegółowy

technologia wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami

transport materiałów rozbiórkowych w kontenerach - gruzu na odległość 5 km

 

 

Szczegółowy zakres robót i dostaw dotyczących przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i inne polegające na doposażeniu łazienek i toalet w potrzebną armaturę i sprzęt w pionie B i F należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, oraz specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robótZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego Ziębice ul. Kościelna 12 II p. pokój kier. adm. gospod.

 

II.MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.Miejsce wykonania zamówienia: Dom Pomocy Społecznej 57-220 Ziębice ul. Kościelna 12

2.Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2018 r.

 

III.WARUNKI UDZIAŁU w POSTEPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.Oświadczą gotowość wykonania zamówienia w terminie wskazanym w pkt.II zapytania ofertowego.

Na potwierdzenie powyższego należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

5.W dniu podpisania umowy Oferent wpłaci na konto Zamawiającego wadium w wysokości 3 000 PLN w celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

IV.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria wyboru obligatoryjne:

a.Wypełnienie  Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego, który jednocześnie stanowi Formularz Ofertowy,

b.Opracowanie kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia ujęty w zapytaniu ofertowym,

c.Gotowość wykonania zamówienia we wskazanym terminie,

d.Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym wskazanych w pkt.III Zapytania ofertowego, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru punktowane:

 

 

 

 

l.p.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto

  80 %

2.

Doświadczenie

  20 %

 

Razem

100 %

 

                   Łączna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

                           S=C x 80 % + G x 20%

                   Gdzie: 

                                S -  suma uzyskanych punktów

                                C – punkty w ramach kryterium: cena netto

                                D - punkty w ramach kryterium: doświadczenie

                            Kryterium 1 – Cena netto

                    C= Cena min./Cof x 100 gdzie;

 Cof – cena proponowana w danej ofercie

 Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert

 C- liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium cena netto

Kryterium 2- Doświadczenie

D =Doś.of/ Dmax x 100 gdzie:

 

Doś.of – liczba zrealizowanych w latach 2014-2018 robót budowlanych o wartości pojedynczego zlecenia w kwocie co najmniej 50 tyś. złotych danego oferenta.

Dmax-największa wśród złożonych ofert liczba zrealizowanych w latach 2014-2018 robót budowlanych o wartości pojedynczego zlecenia co najmniej 50 tyś.złotych.

D – liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium doświadczenie.

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów jest zamieszczenie w ofercie informacji potwierdzających spełnienie określonych kryteriów Oferent dołączy wykaz wykonanych robót za okres ostatnich 5 lat .

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni kryteria wyboru obligatoryjne.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten Oferent, który okazał się większym doświadczeniem.

V.MIEJSCE,TERMIN I  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego 57-220 Ziębice ul.Kościelna 12-sekretariat IIp.

2.Termin składania ofert :17 sierpnia 2018 r do godz.14 00.

Sposób składania ofert:

1.Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej i dostarczona do Zamawiającego pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.

2.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

5.Oferta musi zawierać: cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT.

6.Termin związania ofertą winien wynosić 30 dni.

7.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.ROZSTRZYGNIĘCIE – WYBÓR OFERT

1.Rozstrzygnięcie postępowanie ofertowego nastąpi po rozpatrzeniu złożonych ofert w terminie do 4 dni od daty upływu terminu otwarcia ofert.

2.Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsziebice.pl oraz zostanie wysłana przez Zamawiającego do wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3.Oferty niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź alternatywnych.

5.Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

6.Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa w formie pisemnej.

7.Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze od godz.10.00-14.00 jest Urszula Stańczyk tel. 74 8 190 984 lub 74 8 191 393.

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 

Załącznik Nr 1 - Przedmiary robót

Załącznik Nr 2 - Projekt budowlany

Załącznik Nr 3 - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie zgodnie z art.24 ustawy pzp

Załącznik nr 5 – Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik Nr 6 - Formularz oferty

Załącznik Nr 7 - Projekt umowy  

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Ziębicach

Janusz Sobol