STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 3

Załącznik 4

UNIEWAŻNIENIE

 

 

 

PRZETARG

na dostawę pralnicowirówki oraz suszarni elektrycznej

 

Znak sprawy DAG II.2300.8.2018                                                   Ziębice 20.07.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579) o wartości poniżej 30 000 euro

I.NABYWCA

Powiat Ząbkowice Śląskie

ul. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP: 887-15-58-241

 

II. ZAMAWIAJĄCY (ODBIORCA)

Dom Pomocy Społecznej

57-220 Ziębice

 ul. Kościelna 10-12

tel. (74) 8191393, fax (74) 8190984

e-mali: dompomsp@poczta.onet.pl

REGON 000316619

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie, pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej elektrycznej szt. 1 oraz suszarni elektrycznej szt. 1 dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej 10-12 w Ziębicach o łącznej wartości poniżej 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Specyfika głównych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie nowej pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej do pralni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej 10 - 12 w 57-220 Ziębicach, spełniająca następujące dane techniczne:

 

- ładowność bębna min. 30 kg. max. 32 kg

- pojemność bębna 300-320 dm

- średnica otworu wsadowego 450-500 mm

- podgrzew elektryczny

- moc podgrzewu max. 18 kW

- prędkość wirowania - nie mniej niż 1000 obr/min

- mikroprocesor: w pełni programowalny sterownik mikroprocesorowy z komunikatami w                            języku polskim

- całkowicie wolnostojąca niewymagająca kotwiczenia do podłoża

- bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej

- okno wsadowe i przedni panel wykonane ze stali nierdzewnej

 

 

 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie nowej suszarni do pralni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej 10 - 12 w 57-220 Ziębicach, spełniająca następujące dane techniczne:

 

-ładowność bębna 34 kg

-sterowanie mikroprocesorowe

-podgrzew elektryczny

-moc podgrzewu max.30 kW

-średnica otworu wsadowego – około 900 mm

-wysokość suszarni max 2 m.

-niska emisja hałasu przy suszeniu (64-66 [dB])

-funkcja schładzania i roztrząsania

-średnica otworu wsadowego 650 mm

-objętość bębna 600 L

-szerokość max-110 cm.

-głębokość max-100cm.

 

 

IV. Termin realizacji zamówienia

30 dni od daty podpisania umowy

 

V. Istotne warunki zamówienia

1. Przedmiot zamówienia winien być sprawnie funkcjonujący, wydajny oraz łatwy w użyciu.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji technicznej.

Dostawca dołączy pełną gwarancję na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

 

2. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego do usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym do 48 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

VI. Warunki wymagane od Wykonawców

1. Dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie pracowników pralni w zakresie obsługi pralnicowirówki oraz suszarni – bezpłatnie.

2. Zamawiający załączy do oferty oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Dz. U z 2017 r. poz.1579, oraz oświadczenie w myśl art.24. Ust.1 Ust. PZP   Dz. U z 2017 r. poz. 1579.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Cena – 80%

2. Okres gwarancji 20%

 

IX. Warunki płatności:

przelew 30 dni

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

 mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres

 www.dpsziebice.pl.

 

XI.  Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień

dotyczących postępowania w jest kier. adm. gospod. Urszula Stańczyk, telefon 74 8191393 w godzinach: od godz. 10:00 do godz. 14:00.

 

XII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę cenową należy:

 - przesłać za pośrednictwem poczty, kurierem, drogą elektroniczną na adres jw.

lub dostarczona osobiście na adres Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kościelna 10-12 w 57-220 Ziębice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej elektrycznej i suszarni dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej 10-12 w Ziębicach.

 

 NIE OTWIERAĆ PRZED 14.08.2018r. godz. 10:30

 

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina

  wpływu ofert do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, kurierską

  lub drogą elektroniczną.

2. Ocena ofert nastąpi w dniu…14.08.2018 r. godz. 10:45

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dpsziebice.pl

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień

      dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

XIII. Ocena ofert

1.    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: cena = 80%

najniższa cena oferowana brutto oraz okres gwarancji =20 %.

 

               najniższa cena oferty

cena = ----------------------------------- x 80% x 100 pkt

               cena badanej oferty

 

 

                               najkrótszy okres gwarancji

             okres gwarancji = ----------------------------------- x 20% x 100 pkt

                               najdłuższy okres gwarancji

 

 

UWAGA: zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga podania oferowanego okresu gwarancji w miesiącach.

 

 

 

 

2.    Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najkorzystniejszy bilans cenowy i okres gwarancyjny. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczeń może sięgnąć oferta, wynosi po zsumowaniu 100 punktów.

3.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów

      za pośrednictwem poczty, faksu, drogą elektroniczną oraz ogłoszeniem na stronie

      internetowej pod adresem  www.dpsziebice.pl

 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

1.    Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.    Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.    Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

XV. Informacje o formalnościach

1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3.    Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania niniejszego zapytania                         ofertowego, jak również zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.

 

XVI. Dodatkowe informacje

Załączniki:

1. Formularz ofertowo cenowy - załącznik. nr 1

2. Projekt umowy - załącznik nr 2

3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Art. 24 Ust.1 Ust. PZP – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Art. 22 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 4

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Ziębicach

Janusz Sobol