STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

OGŁOSZENIE 

Pytania 

Wybór oferty 

 

PRZETARG

NA DOSTAWĘ GAZU

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                                                                   

1.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10  ust.1 i art. 39 ustawy  Pzp. oraz niniejszej specyfikacji.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie                     art. 11 ust. 8 Pzp.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy

 

2.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10,12

       2.   Układ pomiarowy składa się z :

             a)  gazomierza miechowego  typ G-65

             b)  rejestratora typ  Mac R4

                  pozycja a stanowi własność Zamawiającego

                  pozycja b stanowi własność Zamawiającego

             Moc umowna 285 kWh , Taryfa W-5

Zamawiający, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązuje się, że     będzie   nabywał i odbierał paliwo gazowe w celu wykorzystywania go na potrzeby własne przez następujące urządzenia gazowe :

- kocioł gazowy o mocy 180 kW – 2 szt

 

 

-Wspólny słownik CPV  ;   09.12.30.00-7  -  gaz ziemny

                                             65.21.00.00-8  -  przesył gazu

 

III.  Umowa będzie zawarta na czas oznaczony od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

2.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art.2 pkt.6 PZP. 

 1. Zamawiający wskazuję szacunkową ilość gazu: 61611 m3/ 675996 kWh. Szacunkowa ilość gazu została ustalona na podstawie zużycia w roku 2015. Szacunkowa wielkość gazu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wskazana powyższej szacunkowa ilość gazu służy wyłącznie porównaniu ofert i nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do dokonania zakupu gazu w tej wysokości.
 2. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczeni usługi przesyłania lub dystrybucji gazu  (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianego paliwa gazowego do celów opałowych (art. 31b ust. 2 pkt 7 ustawy 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2014 r. poz. 752)
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania procedury zamiany sprzedaży paliw gazowych zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
 5. Na koszt korzystania z przedmiotu zamówienia składają się opłata za gaz, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
 6. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie:

a)       Taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych- zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

b)      Taryfy lokalnego OSD- zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

c)       Podatku akcyzowego

d)      Podatku VAT

e)       Ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie

f)       Mocy umownej i/lub grupy taryfowej.

 1.  Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego:

a)       Wypełnienia, podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej.

b)      Reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca w swojej ofercie wskaże te części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty/dostawy/usługi wykonywane przez Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona lub ograniczona.
 2. Zamawiający zakwalifikowany jest przez właściwy dla niego system dystrybucyjny do grupy taryfowej wskazanej w pkt 1. Z uwagi na dokonaną modernizację kotłowni przed rozpoczęciem świadczenia usług Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania klasyfikacji grupowej.

 

                                                          

3.                   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Czas trwania zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

4.                   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  oraz  spełniają warunki dotyczące :                                                                                              

1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-2 Pzp  oraz art. 22 d.

1.2. o posiadaniu wiedzy i doświadczenia posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności o ile wynikało to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-2 Pzp.

1.3.  Posiadaniu zdolności technicznej i zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-2 Pzp.

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału   w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt VI.B.

1.       Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednio oświadczenia                    i dokumenty opisane w pkt VI. B.

2.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki  określone w pkt V. 1. winien spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt V. 2. powinien spełniać każdy z wykonawców oddzielnie.

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU               W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE               ART. 24 UST. 2 PZP

 

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.       Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

2.       Dokument o którym mowa w art.26 ust. 2 b ustawy  - np. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp.

 

B.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące oświadczenia                    i dokumenty:

1.         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ).

2.         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.         Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

UWAGA:

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), tj.: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B.2, B.3,  wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w lit. .a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a i b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty powinny zostać wystawione przy odpowiednim zastosowaniu terminów ważności, tj.                        w zależności: nie wcześniej niż 6 miesięcy lub nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, należy złożyć dokumenty, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d Pzp, tj. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór określony został w załączniku nr 4 do SIWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

 

 

 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                           Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.       Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 3.

3.       Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

4.       Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.       W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres elektroniczny podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

6.       Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

 

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

ul. Kościelna 10,12

57-220 Ziębice

tel./fax: 74 8 191 393  74 8 190 984

e-mail : dompomsp@poczta.onet.pl

 

„Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach”.

 

7.       Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Ø  Urszula Stańczyk – kier. Adm.gospod. 74 8 190 984

 

 

VIII.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.       Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

2.       Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

-          Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

-          Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3.   Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

-         Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

-          Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  wykonawcy.

-          Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

-          Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

-         Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

-         Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

-          Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

-         Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę.

-         Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

-         W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

-          Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

-          Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

-          Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom musi w swojej ofercie wskazać tę część zamówienia (na formularzu wg wzoru określonego na załączniku nr 5 do SIWZ).

-         Na ofertę składają się:

a)       formularz ofertowy – odpowiednio wypełniony (załącznik nr 1 do SIWZ),

b)      odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VI SIWZ,

c)       zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (na formularzu wg wzoru określonego na załączniku nr 6 do SIWZ) tylko, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom,

d)      pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy  ul. Kościelnej 10,12  w sekretariacie (dziennik podawczy) w terminie do dnia 28.11.2016 r. do godz. 10:00.

2.       Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz opisane wg wzoru:

nazwa (firma) Wykonawcy     

adres Wykonawcy

                                                                       Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

                                            ul. Kościelna 10,12

                                            57-220 Ziębice

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach”.

Nie otwierać przed dniem 28.11.2016 r. godz. 10:30

3.       Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4.       Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5.       Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

 

-          Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy                 ul. Kościelnej 10,1 2 w  Sali konferencyjnej Domu w dniu 28.11.2016 r. o godz. 10:30.

-          Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

-          Podczas otwarcia ofert zamawiający poda odpowiednio informacje z art. 86 ust. 4 Pzp.

-          Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację                 z otwarcia ofert na wniosek wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

 

1.       Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia.

2.       W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniem podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3.       Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.

4.       Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie umowne.

5.       Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.   UWAGA: obliczenie ceny służy jedynie porównaniu i ocenie ofert  - Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania zakupów na kwotę równą wysokości ceny.  Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.

 

 

 

XIV.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Kryterium –

1. Cena oferty: 90%

2. Termin płatności faktury (10%):

 

 

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

 

                                         Cn

                               C0 = ---------  x 100 x 90  %

                                                                  Cb

 

C0 – liczba punktów przyznanych za cenę,

Cn -  najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cb -  cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

Sposób oceny ofert w kryterium Termin płatności faktury:

Punkty za kryterium „Termin płatności faktury” zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) terminu płatności faktury. Najwyższą ilość punktów Zamawiający przyzna Wykonawcy, który wskaże najdłuższy termin płatności faktury, ale z uwzględnieniem terminów podanych przez Zamawiającego tj. najkrótszy termin płatności faktury wynosi 14 dni, najdłuższy 30 dni.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) terminu płatności faktury krótszego niż 14 dni lub dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

 

                                       Tb

                               T=  ---------  x 100 x 10  %

                                                                Tmax

 

 

Sposób obliczenia punktacji:

gdzie:

Tb – termin płatności faktury w ofercie badanej

Tmax – najdłuższy termin płatności faktury wskazany przez Zamawiającego w SIWZ

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za:

- cenę,

- termin płatności faktury,

w oparciu o następujący wzór:

P= C + T

1.       Na podstawie ww. kryterium, zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez wykonawców na wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

2.      Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

XV.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVII.    ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

 

 

 1. Ogólne warunki umowne należy załączyć do oferty.
 2. W treści umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia:

a)       realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t..), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw;

b)      należności z tytułu dostawy gazu regulowane będą przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za dany miesiąc w terminie wskazanym na fakturze;

c)       rozliczenia za dostawę gazu będą dokonywane na podstawie miesięcznych wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego;

d)      Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:

1.wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,

2.zmiany cen jednostkowych, określonych dla kompleksowej dostawy gazu, będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT,

         3.zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu                                                                  Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. w szczególności nowych cen i stawek                               stosowanych do rozliczeń z odbiorcami.

                                    4.Ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie Mocy umownej                               i/lub grupy taryfowej.

 

XVIII.   INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 1-6 Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1)    Wyboru trybu postępowania,

2)    Określenia warunków udziału w postępowaniu,

3)    Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)    Odrzucenia oferty odwołującego,

5)    Opisu przedmiotu zamówienia,

6)    Wyboru najkorzystniejszej oferty

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2.

3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza  czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

4.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faxem, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4,5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

 

 

XX.   OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

 

1.      Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem skierowanym na adres Dom Pomocy Społecznej 57-220 Ziębice ul. Kościelna 12  oraz za pośrednictwem  poczty elektronicznej dompomsp@poczta.onet.pl o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej  www.dpsziebice.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

      Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie  art. 38 Pzp.

2.      W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

3.      Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

4.      Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej jak w pkt 1.

5.      W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej jak w pkt 1.

6.      Jeżeli w postępowaniu prowadzonym zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

XXI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

                                       

1.       Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom określonym w Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

2.       O odrzuceniu ofert(-y), o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o terminie określonym zgodnie z art. 94 Pzp (po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta) zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, (podając uzasadnienie faktyczne i prawne - dotyczy informacji określonych w art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp).

3.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń".

4.       Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni.

5.       Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego lub 10-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

6.       Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

 

 

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

3.       Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4.       Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.       Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 Pzp.

6.       Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem oferenta i może skutkować wykluczeniem oferenta lub odrzuceniem oferty.

7.       Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się z określonym m.in. w pkt III przedmiotem zamówienia.

8.       W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

9.       Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.   Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp:

·         oczywiste omyłki pisarskie,

·         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

·         inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

      niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11.   Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1, jeżeli:

·                   jest niezgodna z Pzp,

·                   jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp,

·         jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  o  zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,

·         zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

·         została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

·         zawiera błędy w obliczeniu ceny,

·         wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

·         jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.   Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 Pzp, jeżeli:

·                   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

·         cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

·         w przypadkach gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zostały złożone oferty o takiej samej cenie i zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, a zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

·         wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

·         postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)       ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)      złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Pzp.

 

 

Ziębice, dnia 14.11.2016 r.  

 

 

Zatwierdzono:

Dyrektor DPS Ziębice

Janusz Sobol