STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Projekt umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Projekt budowlany (drenaż)

Projekt budowlany-zasilanie elektroenergetyczne

Specyfikacja techniczna-zasilanie elektroenergetyczne

Specyfikacja technicznego wykon.i odbioru robót ETAP I

Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót ETAP II

Przedmiar robót-zasilanie elektroenergetyczne

Przedmiar - DPS izolacja, drenaż, odwodnienie  ETAP I

Przedmiar - DPS izolacja, drenaż, odwodnienie ETAP II

Rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania przestrzennego (drenaż)

Rysunek nr 2 – rzut piwnic (drenaż opaskowy)

Rysunek nr 3 – profil drenażu

Rysunek nr 4 – przekrój wykopu pod drenaż

Rysunek nr 5 – schemat odbudowy doświetlaczy

Rysunek nr 6 – projekt zagospodarowania terenu (zasilanie elektroenergetyczne przepompowni)

INFORMACJA O PROWADZENIU NADZORU

 

PRZETARG

NA WYKONANIE DRENAŻU I IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

 


DAGI.230.6.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8191393, faks 074 8190984.

1.    Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsziebice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drenaż opaskowy, przepompownia wód drenażowych wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjne przyłącze do kanalizacji miejskiej oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10,12 działki nr 858-1 i 860 Ziębice Zachód..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot i zakres robót to wykonanie:odcinka kanalizacji deszczowej od istniejącej studzienki D do projektowanej D1,odcinka przewodu tłocznego od przepompowni PP do studzienki D1,odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej od d1 do przepompowni PP, odcinka drenażu opaskowego od d1 poprzez d15 do d22,wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic na odcinku od d1 poprzez d15 do d22.Zestawienie projektowanych prac:Przykanalik grawitacyjny wód drenażowych są to dwa odcinki: od d1 do przepompowni oraz od D1 do D;Należy je wykonać zgodnie z opracowaniem z rur PVC 200 WAVIN łączonych na uszczelki gumowe.trasy układki są pokazane na rysunkach 1 załącznik nr 11 do SIWZ i 2 załącznik nr 12 do SIWZ, natomiast spadki, odległości, zagłębienia i kolizje - na rys. 3 załącznik nr 13 do SIWZ;włączenie do istniejącej studzienki oznaczonej jako D w ul. Kościelnej - przy dolnej części kinety; studzienka oznaczona jako D1 - jest to studzienka rozprężna WAVIN 425 z kinetą z PP;zwieńczenie studzienki - z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną B125;przewody należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm zaczynając od punktu najniższego, kielichami do góry;roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie po ręcznym odkryciu istniejącego uzbrojenia podziemnego kable energetyczne i telefoniczne, woda, gaz, kanalizacja;wykop o ścianach pionowych należy umocnić ażurowo;zasypkę przeprowadzać w następujący sposób: nad przewodem warstwa pospółki grubości 20 cm dobrze ubita a właściwa zasypka wykonana ziemią pozbawioną kamieni do wartości min. 0,95 zmodyfikowanej próby Proctora - w pasie drogowym min. 1,0;po wykonaniu robót należy teren przywrócić do stanu pierwotnego.Przepompownia wód drenażowych + przewód tłoczny dobrano przepompownię WAVIN 425 z pompą KP 350;rzędne charakterystyczne znajdują się na rys. 2 załącznik nr 12 do SIWZ. Na załączonych kartach katalogowych opisano sposób montażu pompowni oraz sterowania pompą;zasilanie pompy w energię elektryczną nie jest objęte tym opracowaniem;przewód tłoczny należy wykonać z rur PE 40 łączonych na kształtki systemowe, włączenie przewodu do studzienki rozprężnej - In situ - do rury karbowanej.Drenaż opaskowy drenaż opaskowy prowadzący wody z gruntu należy wykonać przewodem 113 PVC - U z geowłókniną; drenaż układać wzdłuż wszystkich ścian budynku;na załamaniach należy zastosować studzienki drenarskie z rury karbowanej 315 systemu WAVIN z osadnikiem piaskowym 38 l - oznaczone jako d1 - d22;zwieńczenie studzienek należy wykonać rurą teleskopową i pokrywą żeliwną B 125;trasy układki są pokazana na planszy projektu zagospodarowania terenu nr 1 załącznik nr 11 do SIWZ oraz rys. 2 załącznik nr 12 do SIWZ, zaś spadki, odległości, zagłębienia i kolizje znajdują się na rys. 3 załącznik nr 13 do SIWZ. Rury drenarskie Wavin 113-126 z filtrem z włókna syntetycznego układać wg rysunku nr 4 załącznik nr 14 do SIWZ;należy przestrzegać zasadę, iż nie można przegłębiać wykopów. Szerokość wykopu przy dnie winna wynosić 90 cm; rury drenarskie obsypać i zasypać do wysokości 30 cm nad spodem rury żwirem o maksymalnej średnicy 32 mm;tę warstwę zasypać gruntem z wykopu;wzdłuż budynku nad drenażem wykonać opaskę oddychającą z tłucznia o szerokości 50 i głębokości 20 cm;za warstwą tłucznia posadowić obrzeże trawnikowe na podsypce cementowo-piaskowej;przekrój wykopu pod drenaż jest pokazany na rys. nr 4 załącznik nr 14 do SIWZ.Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu.Izolacja pionowa ścian izolację przeciwwilgociową wykonać wg rys. 4 załącznik nr 14 do SIWZ;należy zaznaczyć że izolację przeciwwilgociową oraz układanie drenażu wykonywać odcinkami o długości 3,0 m;ściany piwnic zagłębione poniżej terenu należy dokładnie oczyścić z grudek ziemi, tynku i innych narośli. Po osuszeniu wszystkie głębsze nierówności uzupełnić zaprawą cementową a następnie całą powierzchnię ścian piwnic do poziomu terenu zagruntować gruntem podkładem Cerinol firmy Deitermann oraz zaizolować płynną izolacją Superflex S10 firmy Deitermann;na tak wykonaną izolację nałożyć folię kubełkową wyprowadzoną ponad teren na wysokość 10-20 cm i zakończoną listwą zamykającą. Całość wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe. Należy również:sporządzić inwentaryzację powykonawczą;przy wykonywaniu drenażu i izolacji zdemontować istniejące schody terenowe, podjazd dla niepełnosprawnych na niezbędnej długości oraz doświetlacze, tak by cała powierzchnia ścian była chroniona;należy zachować zejścia do piwnicy od strony wschodniej;przed wejściem w pas drogowy ulicy Kościelnej opracować projekt ruchu zamiennego oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w Urzędzie Miejskim w Ziębicach. W przypadku etapowania robót prace należy wykonywać od dołu:przykanalik wód deszczowych; przepompownia z rurociągiem tłocznym;odcinki od strony ogrodu idąc od przepompowni;odcinki od strony ulicy.Przedmiot i zakres robót to wykonanie:odcinka drenażu opaskowego od d1 do d14;izolacji pionowej ścian piwnic na odcinku od d1 do d14;robót wykończeniowych w zakresie zagospodarowania i ukształtowania terenu wg opracowania projektowego oraz zakresu w przedmiarze robót.Zestawienie projektowanych prac:Drenaż opaskowy drenaż opaskowy prowadzący wody z gruntu należy wykonać przewodem 113 PVC - U z geowłókniną;drenaż układać wzdłuż wszystkich ścian budynku - wg projektu drenażu opaskowego odcinków oznaczonych jako d1- d14;na załamaniach należy zastosować studzienki drenarskie z rury karbowanej 315 systemu WAVIN z osadnikiem piaskowym 38 l - oznaczone jako d1- d14;zwieńczenie studzienek należy wykonać rurą teleskopową i pokrywą żeliwną B 125;trasy układki są pokazana na planszy projektu zagospodarowania terenu wg rys. nr 1 załącznik nr 11 do SIWZ oraz rys. 2 załącznik nr 12 do SIWZ, zaś spadki, odległości, zagłębienia i kolizje znajdują się na rys. 3 załącznik nr 13 do SIWZ. Rury drenarskie Wavin 113-126 z filtrem z włókna syntetycznego układać wg rysunku nr 4 załącznik nr 14 do SIWZ;należy przestrzegać zasadę, iż nie można przegłębiać wykopów. Szerokość wykopu przy dnie winna wynosić 90 cm;rury drenarskie obsypać i zasypać do wysokości 30 cm nad spodem rury żwirem o maksymalnej średnicy 32 mm;tę warstwę zasypać gruntem z wykopu;wzdłuż budynku nad drenażem wykonać opaskę oddychającą z tłucznia o szerokości 50 i głębokości 20 cm;za warstwą tłucznia posadowić obrzeże trawnikowe na podsypce cementowo-piaskowej wg oznaczeń na rysunku;przekrój wykopu pod drenaż jest pokazany na rys. nr 4 załącznik nr 14 do SIWZ.Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu.Izolacja pionowa ścian izolację przeciwwilgociową wykonać wg rys. 4 załącznik nr 14 do SIWZ;należy zaznaczyć, że izolację przeciwwilgociową oraz układanie drenażu wykonywać odcinkami o długości 3,0 m;ściany piwnic zagłębione poniżej terenu należy dokładnie oczyścić z grudek ziemi, tynku i innych narośli. Po osuszeniu wszystkie głębsze nierówności uzupełnić zaprawą cementową a następnie całą powierzchnię ścian piwnic do poziomu terenu zagruntować gruntem podkładem Cerinol firmy Deitermann oraz zaizolować płynną izolacją Superflex S10 firmy Deitermann;na tak wykonaną izolację nałożyć folię kubełkową wyprowadzoną ponad teren na wysokość 10 - 20 cm i zakończoną listwą zamykającą;całość wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe.Należy również:sporządzić inwentaryzację powykonawczą;przy wykonywaniu drenażu i izolacji zdemontować istniejące schody terenowe, podjazd dla niepełnosprawnych na niezbędnej długości oraz doświetlacze tak by cała powierzchnia ścian była chroniona;należy zachować zejścia do piwnicy od strony wschodniej;po wykonaniu zasadniczych robót drenarskich i izolacyjnych należy teren przyległy odbudować wg wskazań projektu budowlanego oraz uzgodnień z właścicielem terenu - inwestorem.Przedmiot i zakres robót elektrycznych związanych z zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni wód drenażowych, obejmują:ręczne kopanie wykopów;ręczne układanie kabli oraz rur osłonowych;montaż tablic, rozłączników bezpiecznikowych;prace geodezyjne;prace brukarskie;pomiary elektryczne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.40-2, 45.11.27.00-2, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.11.21.00-6, 45.32.00.00-6, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 11.820,00 złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 20 9533 1072 2007 0002 5392 0002 w Banku Spółdzielczym o/Ziębice. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wykonanie drenażu i izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału dołączonego do oferty. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta poręczyciela.Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie. 8.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

3.    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4.    Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.1.2, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty wg formuły spełnia-nie spełnia

5.    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

6.    Wykaz osób, o którym mowa w pkt. 5.1.3, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty wg formuły spełnia-nie spełnia.

7.    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

8.    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

IV.                       wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

V.  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

VI.                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

VII.                     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

-       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2.    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

XIII.              nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

XIV.             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

XV.              nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

2.1                       lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, składu Konsorcjum, zmiany Podwykonawców, formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana treści umowy o okoliczności wymienione w ust.1 nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsziebice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice, sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

1.      Czy dopuszcza się zawarcie umowy  ramowej: nie.

2.       Czy dopuszcza się  ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.

3.  Czy dopuszcza się  zastosowanie aukcji elektronicznej: nie .

VII.Czy dopuszcza się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień

 Publicznych:Numer ogłoszenia: 340040 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

Janusz Sobol