STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

UNIEWAŻNIENIE

 

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

OFERTA (ZAŁĄCZNIKI)

UMOWA

PRZEDMIAR

OPIS TECHNICZNY

DRENAŻ ETAP I

RYS.1

 RYS.2

RYS.3

RYS.4

RYS.5

INFORMACJA O PROWADZENIU NADZORU

 

 

PRZETARG

NA WYKONANIE DRENAŻU I IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

(przetarg unieważniony!) 

 

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  DAG.I.230.5.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Nazwa:

 Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Urszula Stańczyk

Adres: ul. Kościelna nr 10,12

Kod pocztowy: 57-220

Miejscowość: Ziębice

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 074-8191393 

Faks: 074-8190984 

Poczta elektroniczna (e-mail): 

dompomsp@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dpsziebice.pl

II. Przedmiot zamówienia:

 

„Drenaż opaskowy, przepompownia wód drenażowych wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjne przyłącze do kanalizacji miejskiej oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kościelnej 10,12 w Ziębicach”

CPV:    45111240-2    Roboty w zakresie odwadniania gruntu

            4532000-6     Roboty izolacyjne

         Zakres robót obejmuje:

1.1.2 Przedmiot i zakres robót to wykonanie:

ETAP I

a) odcinka kanalizacji deszczowej od istniejącej studzienki D do projektowanej D1

b) odcinka przewodu tłocznego od przepompowni PP do studzienki D1

c) odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej od d1 do przepompowni PP

d) odcinka drenażu opaskowego od d1 poprzez d15 do d22

e) wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic na odcinku od d1 poprzez d15 do d22.

Zestawienie projektowanych prac:

1. Przykanalik grawitacyjny wód drenażowych

· Są to dwa odcinki : od d1 do przepompowni oraz od D1 do D

Należy je wykonać zgodnie z opracowaniem z rur PVC f 200 (WAVIN)

łączonych na uszczelki gumowe.

· Trasy układki są pokazane na rysunkach 1 i 2, natomiast spadki, odległości,

zagłębienia i kolizje – na rys 3.

· Włączenie do istniejącej studzienki oznaczonej jako D w ul. Kościelnej

przy dolnej części kinety.

· Studzienka oznaczona jako D1 – jest to studzienka rozprężna WAVIN f

425 z kinetą z PP.

 

· Zwieńczenie studzienki - z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną B125.

· Przewody należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm zaczynając

od punktu najniższego, kielichami do góry.

· Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie po ręcznym odkryciu

istniejącego uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne i telefoniczne,

woda, gaz, kanalizacja).

· Wykop o ścianach pionowych należy umocnić ażurowo.

· Zasypkę przeprowadzać w następujący sposób:

nad przewodem warstwa pospółki grubości 20 cm dobrze ubita a właściwa

zasypka wykonana ziemią pozbawioną kamieni do wartości min 0,95

zmodyfikowanej próby Proctora. – w pasie drogowym min. 1,0.

· Po wykonaniu robót należy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

2. Przepompownia wód drenażowych + przewód tłoczny.

· Dobrano przepompownię WAVIN f 425 z pompą KP 350

· Rzędne charakterystyczne znajdują się na rys 02. Na załączonych kartach

katalogowych opisano sposób montażu pompowni oraz sterowania pompą.

· Zasilanie pompy w energię elektryczną nie jest objęte tym

opracowaniem.

· Przewód tłoczny należy wykonać z rur PE f 40 łączonych na kształtki

systemowe, Włączenie przewodu do studzienki rozprężnej – In situ – do rury

karbowanej.

3. Drenaż opaskowy

· Drenaż opaskowy prowadzący wody z gruntu należy wykonać przewodem

f 113 PVC-U z geowłókniną.

· Drenaż układać wzdłuż wszystkich ścian budynku.

· Na załamaniach należy zastosować studzienki drenarskie z rury karbowanej

φ315 systemu WAVIN z osadnikiem piaskowym 38 l - oznaczone jako d1-

d22.

· Zwieńczenie studzienek należy wykonać rurą teleskopową i pokrywą

żeliwną B 125.

· Trasy układki są pokazana na planszy projektu zagospodarowania terenu

( nr 1) oraz rys 2, zaś spadki, odległości, zagłębienia i kolizje znajdują się

na rys 3.

Rury drenarskie Wavin φ113/126 (z filtrem z włókna syntetycznego) układać

wg rysunku nr 4 .

· Należy przestrzegać zasadę, iż nie można przegłębiać wykopów.

Szerokość wykopu przy dnie winna wynosić 90 cm .

· Rury drenarskie obsypać i zasypać do wysokości 30 cm nad spodem

rury żwirem o maksymalnej średnicy 32 mm .

· Tę warstwę zasypać gruntem z wykopu.

· Wzdłuż budynku nad drenażem wykonać opaskę „oddychającą” z

tłucznia o szerokości 50 i głębokości 20 cm .

· Za warstwą tłucznia posadowić obrzeże trawnikowe na podsypce

cementowo-piaskowej.

· Przekrój wykopu pod drenaż jest pokazany na rys. nr 4.

Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące

uzbrojenie terenu.

Szczegółowo przedmiot zamówienia, wymagane parametry określa SIWZ

4. Izolacja pionowa ścian

· Izolację przeciwwilgociową wykonać wg rys 4.

· Należy zaznaczyć że izolację przeciwwilgociową oraz układanie drenażu

wykonywać odcinkami o długości 3,0 m.

· Ściany piwnic zagłębione poniżej terenu należy dokładnie oczyścić z grudek

ziemi, tynku i innych narośli. Po osuszeniu wszystkie głębsze nierówności

uzupełnić zaprawą cementową a następnie całą powierzchnię ścian piwnic do

poziomu terenu zagruntować gruntem podkładem Cerinol firmy

Deitermann oraz zaizolować płynną izolacją Superflex S10 firmy

Deitermann.

· Na tak wykonaną izolację nałożyć folię kubełkową wyprowadzoną ponad

teren na wysokość 10-20 cm i zakończoną listwą zamykającą.

Całość wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem

robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz

„warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

– cz. II -instalacje sanitarne i przemysłowe.

Należy również:

· Sporządzić inwentaryzację powykonawczą.

· Przy wykonywaniu drenażu i izolacji zdemontować istniejące schody

terenowe, podjazd dla niepełnosprawnych ( na niezbędnej długości) oraz

doświetlacze tak by cała powierzchnia ścian była chroniona.

· Należy zachować zejścia do piwnicy od strony wschodniej.

· Przed wejściem w pas drogowy ulicy Kościelnej opracować „projekt

ruchu zamiennego” oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w

Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

W przypadku etapowania robót prace należy wykonywać „od dołu” :

· przykanalik wód deszczowych

· Przepompownia z rurociągiem tłocznym

· Odcinki od strony ogrodu (idąc od przepompowni)

· Odcinki od strony ulicy

 

III.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych w zakresie niniejszego zamówienia.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających-Zamawiający nie przewiduje udzielenia  zamówienia uzupełniającego.

VI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

VII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

VIII.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

IX. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

X. Zamawiajacy żąda wskazania  przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XI.  Termin realizacji zamówienia:

do 18 października 2013 r.

XII. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniana podstawie

     art.24 ustawy Pzp

2. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty o wartości każdej co najmniej 50 % ceny wartości zamówienia.

3. wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót budowlanych (art. 12 i 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zmianami), którzy są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych, architektów, inżynierów budowlanych i urbanistów, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami),

4.są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  tj. posiadają aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 100 000,00 zł

5. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.

6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie       złożonych  oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych poniżej, według zasady spełnia/nie spełnia.

 

 

 

 

 

X.III.    Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu      potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu :

 

       Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

1.      Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art.  22 ust.1 pkt  1  - 4 ustawy pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

2.      Dokumenty potwierdzające treść złożonych oświadczeń:

 

-          aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - ważność dokumentu winna być potwierdzona przez organ wystawiający taki dokument - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-          kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia wydanego przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa;

-          wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 50% ceny złożonej oferty brutto zwierające min. informacje takie jak: zakres robót, wartość i termin ich realizacji - wzór druku wykazu w załączeniu do SIWZ;

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-          aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

2.7 Dokumenty, o których mowa w rozdziale V niniejszej specyfikacji, należy przedstawić

      w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y       

      uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy i powinny być wystawione nie wcześniej niż 6    

        miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Wykonawcy składający ofertę wspólną (w formie konsorcjum) winni spełnić warunek określony  w art. 23 ust. 2 ustawyPZP  ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

 Pełnomocnictwo,  musi się znajdować w ofercie wspólnej Wykonawców.

 Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,  korespondencję itp.

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać
następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,

b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, do celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest tratowany jako jeden podmiot (jednostka organizacyjna ) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie także ten podmiot,

c) dokumenty wymienione w punkcie: V ppkt 2.6 (dot. polisy) składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Warunki dotyczące polisy zostaną przez Zamawiającego uznane za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie,

1.    dokumenty wspólne, np. oferta cenowa, harmonogram robót, wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia, wykaz wykonanych robót, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

2.    wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

 4.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w rozdziale V. ust. 3 niniejszej specyfikacji.

5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

 

1.    zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2.         określenie zakresu działania poszczególnym stron umowy,

   c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

          6 . Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

      Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 2 ppkt 2.1, 2.4 i 2.5 składa   

      dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

      potwierdzająco odpowiednio, że:

 

-       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

-       nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

XIV.    Wadium

 

            Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: 5321,00       zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych - na czas związania ofertą).

 

XV Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

            1.Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli :

XIII.              oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;                                                                                                      

XIV.              oferta została złożona w określonym przez  Zamawiającego terminie

XV.Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

              2.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium :

                                             najniższa cena -  100%              waga  -  100 punktów

 

XVI.  Miejsce i termin składania ofert:

1.   Miejsce   składania   ofert:  Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna nr 12-sekretariat na II piętrze

2.   Termin składania ofert upływa z dniem 06.08 2013r.  r.  godz. 10.00 

XVII.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

   1. Miejsce otwarcia ofert: Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna nr 12 – sala                           konferencyjna na II piętrze,

    2. Data: 06.08.2013r. godz. 10.10.

XVIII.  Termin związania ofertą:

        1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania       ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 

XIX.    Warunki umowy.

2.1                       Wzór projektu umowy stanowi załącznik do  Specyfikacji.

2.2                       Wykonawca winien zapoznać się z treścią projektu umowy.

2.3                       Wykonawca   winien   załączyć   do   oferty   zaparafowany   projekt   umowy   i   załączyć oświadczenie o zapoznaniu się z jej treścią.

Po zakończeniu postępowania wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż termin związania ofertą.

XX. .Sposób odebrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

1.   Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże odpłatnie w terminie 5 dni Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

XXI.Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

 

                      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod pozycją nr 287620-2013

  w dniu 22.07.2013 r.

 

Ziębice, 22.07.2013 r.                                                                            

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                                        Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                                                               w Ziębicach 

                                                                                                                                              Janusz Sobol