STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

 

Unieważnienie przetargu

 

Ogłoszenie

 

Uwaga nowy przedmiar!

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Roboty Budowlane

Przedmiar Robót - Remont Pokryć Dachowych

Wzory dokumentów

Umowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

 

PRZETARG

NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO

BUDYNKU DPS  ZIĘBICE

 

 

 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  DAGI.230.4.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO    wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 u.p.z.p

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Nazwa:

 Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Urszula Stańczyk

Adres: ul. Kościelna nr 10,12

Kod pocztowy: 57-220

Miejscowość: Ziębice

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 074-8191393 

Faks: 074-8190 984 

Poczta elektroniczna (e-mail): 

dompomsp@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dpsziebice.republika.pl

II. Przedmiot zamówienia:

 

Wymiana pokrycia dachowego  budynku  DPS  w Ziębicach  przy ul. Kościelnej nr 10,

           CPV:    45.26.00.00-7 Główny zakres robót

           45.21.52.10-2  roboty budowlane w zakresie domów pomocy społecznej

    1.1.Zakres robót budowlanych i przełożenia pokrycia dachowego budynku :

   - Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie

   - Rozebranie  konstrukcji więżb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24 cm

   - Pokrycie dachów, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii,

  - Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm przyjęto 30% wartości pozycji-kontrłaty, krotność  0,30,

  - Pokrycie dachów dachówką, karpiówka ceramiczna o wym.38,0*18,0 cm w koronkę

  na wkręty zużycie /36 szt/m2. Uwzględnić 811 szt dachówki z odzysku uprzednio zdemontowanej bez ceny dachówki,

 - Przełozenie pokrycia z dachówki ceramicznej, gąsiorów ceramicznych z dostawą i montażem

    uszczelki wentylacyjnej kalenicy,

-  Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi-20 cm, blacha stalowa grubości 0,60 mm ,

- Rozebranie obróbek blacharskich :murów ogniowych, okapów kołnierzy,gzymsów itp., z blachy nie nadajacejsię do użytku,   

 -  Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku,

 - Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinieciu do 25 cm, 

-  Różne obróbki-montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, szerokość w

   rozwinięciu do 25 cm uprzednio zdemontowanej bez ceny obróbki materiał z odzysku,

- Malowanie 2-krotne farbą lowicyn obróbek blacharskich o powierzchni ponad 0,50-m2, bez szpachlowania,

 - Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm,

  -Rynny dachowe- montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi-15 cm, blacha ocynkowana

   rynny i uchwyty uprzednio zdemontowane bez ceny rynny i uchwytów materiał z odzysku,

 - Malowanie farbą lowicyn elementów metalowych, rynny i rury spustowe , 2-krotne

-  Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych, do 0,5 m3/miejsce ,

-  Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5m

- Przecieranie istniejących tynków wewnetrznych z zeskrobaniem farby na ścianach  kominowych,

- Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Gruntowanie 

- Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie 

- Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy,  

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany,loggie,balkony), podłoże: 

 cegła,pustaki ceramiczne, gazo-i pianobeton: do 5-m2 (w 1 miejscu) wapno hydratyzowane (kg), 

- Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,   

- Demontaż + ponowny montaż drabinek przeciwśniegowych wraz z uchwytami-materiał

   z odzysku bez ceny drabinek i uchwytów,

-Dostawa i montaż nowych drabinek przeciwśniegowych wraz z uchwytami, 

-Wymiana elementów podłóg z desek,ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm,  

-Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek,płyt,bali i krawędziaków Fobos M- 4 ,

-Konstrukcje stalowe na ustawionych masztach, rozebranie,

1.2.Wykonanie instalacji odgromowych :

-montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką

-montaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z prętów stalowych,

-montaż złączy odgałężnych instalacji odgromowych,

-montaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie,

-montaż złączy kontrolnych instalacji odgromowych,

-montaż iglic kominowych na dachu,

-montaż złączy do rynny okapowej,

-pomiary uziemienia ochronnego, roboczego i instalacji odgromowej,

1.3.Roboty malarskie:

-malowanie konstrukcji stalowych,

-malowanie tynków.                                                                                                                        Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia określonego w „specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” w zakresie rzeczowym określonym w przedmiarze robót .

 

III. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                                                                                

IV.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego                                                              

 V.Termin realizacji zamówienia:

Od  dnia  podpisania umowy do dnia 20.X.2012 r.

VI.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. :

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

            c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.                                                                                                 2.Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia,oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych poniżej, według zasady spełnia/nie spełnia.

           Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów:

          3. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

   3.1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art.  22 ust.1 pkt  1  - 4 ustawy pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

-          Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

-          Dokumenty potwierdzające treść złożonych oświadczeń :

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS ) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - ważność dokumentu winna być potwierdzona przez organ wystawiający taki dokument - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie opisanym w art.24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p.

  b) kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia wydanego przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa;

    c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem   

                 postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  

                tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym   

                 przedmiot zamówienia, o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 50% ceny złożonej oferty

                 brutto, zwierające m.in. informacje takie jak: zakres robót, wartość i termin ich

               realizacji – wzór druku wykazu w załączeniu do SIWZ;

           

   3.4  Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest               ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż  50  000,00 zł.

  4.. Dokumenty, o których mowa w rozdziale V  specyfikacji, należy przedstawić

             w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y       

             uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy i powinny być wystawione nie wcześniej niż 6    

                 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                

5.Wykonawcy składający ofertę wspólną (w formie konsorcjum) winni spełnić warunek określony w art. 23 ust. 2 ustawy ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo                 reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

     a/ Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1, musi się znajdować w ofercie wspólnej

      wykonawców.

      b/ Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do

       Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,

      korespondencję itp.

 c/Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

-oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,

-dokumenty, dotyczące własnej firmy, oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, do celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest tratowany jako jeden podmiot (jednostka organizacyjna ) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie także ten podmiot,

d)dokumenty wymienione w dziale: V specyfikacji pkt 3(dot. polisy) składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Warunki dotyczące polisy zostaną przez Zamawiającego uznane za spełnione, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie,

e) dokumenty wspólne, np. oferta cenowa, harmonogram robót, wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia, wykaz wykonanych robót, itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

f) wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

 

    6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w rozdziale V. ust. 3 niniejszej specyfikacji.

  7.. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

 

1.     zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2.           określenie zakresu działania poszczególnym stron umowy,

       c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację                 zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

           8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

           Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 2 ppkt 2.1, 2..2 i 2.3 ,  składa   

           dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

          potwierdzając odpowiednio, że:

 

1.     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

VII.  Wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości:  1 975,00 zł (słownie: dwa tysiące  złotych - na czas związania ofertą).

VIII.    Kryteria oceny ofert:

     CENA:

  - wartość najniższa - 100%

- waga - 100 punktów                                                                                                                                                                    

 

IX.          Miejsce i termin składania ofert:

1.   Miejsce   składania   ofert:  Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna nr 10,12-sekretariat na II piętrze

2.   W terminie do dnia  23.08.2012 r.  r. do godz. 12.00 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

        Miejsce otwarcia ofert: Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna nr 12 – sala konferencyjna na II piętrze,

-          Data: 23.08.2012 r. godz. 12.10.

XI.       Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert .

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.           Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

2.           Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

XV.  Sposób odebrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

III.                       Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże odpłatnie w terminie 5 dni Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

IV.                       Cena SIWZ wynosi 30 zł.

 

 

                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                   Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                                           w  Ziębicach

                                                                                                                           Janusz Sobol